Thông báo mới tuyển sinh trong năm 2018 Đại Học Buôn Ma Thuột

Trong năm 2018 kì thi tuyển sinh THPT Quốc Gia và Đại Học chuẩn bị bắt đầu các trường Cao Đẳng và Đại Học cũng ra thông báo những quy định và hình thức tuyển sinh của nhà trường gửi đến các bạn thí sinh để nẵm rõ khi có nhu cầu ứng tuyển học. Và trường Đại Học Buôn Ma Thuộc có thông báo mới đây về các hính thức và nội dung tuyển sinh trong năm 2018 cụ thể như sau:

bmt-069a0

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giảo dục chính quy hoặc giảo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

– Có nguyện vọng và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định.

– Có điểm xét tuyển và các điểm ưu tiên (nếu có) đảm bảo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) theo từng đợt tuyển sinh.

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; các trường hợp đặc biệt khác Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc.

3. Phương thức tuyển sinh:

3.1 Tuyển sinh đại học hệ chính quy: Thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:

a. Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả điểm thi các tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia (Chỉ tiết xem tại mục 2.6.1).

Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh đã được quy định tại Điều 32, Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, ban hành theo Thông tư số 04/2017, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh này được tính 10,0 môn điểm khi xét tuyển trong trường họp cùng là môn Tiếng Anh.

– Nhà trường sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

b. Phương thức 2. Xét tuyển dựa vào điểm của tổ hợp môn trong học bạ THPT (Chỉ tiết xem tại mục 2.6.2), và áp dụng với các trường họp sau:

Được sử dụng để xét tuyển ngành Dược học trình độ đại học hệ chính quy với số lượng 50% chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2018.

Được sử dụng để làm kết quả xét vòng sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Dược.

4. Tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chỉnh quy năm 2018:

untitled1

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn), điều kiện nhận hồ sơ đăng kỷ xét tuyển (ĐKXT) đại học hệ chỉnh quy năm 2018:

5.1 Đối với phương án xét tuyển điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THTP Quốc gia

Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Quy chế tuyển sinh 2018;

Tổng điểm các môn thi của tổ họp môn dùng đễ đăng ký xét tuyển không thấp hơn ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (Điểm sàn) do Trường đại học Buôn Ma Thuột quy định trong từng đợt xét tuyển của năm tuyển sinh 2018.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ (điểm sàn): Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo công khai trên website của trường, các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước các khi thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định.

5.2 Đối với phương án xét tuyển đại học bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT:

Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Quy chế tuyển sinh 2018;

Hạnh kiểm năm lớp 11 và lớp 12 loại khá trở lên;

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên >18 điểm.

6. Thông tin xét tuyển đại học hệ chỉnh quy năm 2018:

6.1. Phương thức 1: Xét tuyển điểm tổ hợp môn trong kỳ thi THTP Quốc gia

a. Ngành và tể hợp xét tuyển bằng kết quả điểm tổ hợp môn thi THTP Quốc gia:

untitled2

b. Điểm xét tuyển: Là tổng điểm thi tốt nghiệp 03 mồn theo các tổ hợp quy định mà thí sinh đã lựa chọn để đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định và được tính như sau:
– Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên, Trong đó:

+ ĐM1; ĐM2; ĐM3: Là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của 03 môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển, được làm tròn tới 02 chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2018.

+ Điểm lệch của các tổ họp xét tuyển là 0.

c. Điều kiện trúng tuyển:

– Điểm xét tuyển > Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (Trường Đại học Buôn Ma Thuột quy định trong từng đợt năm tuyển sinh 2018 và được công bồ trước các đợt xét tuyển).

– Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn): Là điêm xét tuyên thâp nhât mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo theo từng đợt xét tuyển của năm tuyển sinh.

– Cách thức xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, nguyện vọng xét tuyển và điểm xét tuyển của thí sinh sẽ lập danh sách theo thứ tự thí sinh có điểm xét tuyển từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính ưu tiên theo thứ tự như sau:

1. Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm bài thi môn chính (Trong kỳ thi THPT Quốc gia) cao hơn.

2. Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bàng nhau, và có điêm môn chính băng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong kỳ thi THPT Quốc gia cao hơn.

3. Trong trường họp thí sinh có điểm xét tuyển và các điểm điêu kiện phụ băng nhau thì ưu tiên có thí sinh đăng ký xét tuyển có thứ tự nguyện vọng cao hơn (Nguyện vọng được tỉnh theo thứ tự cao nhất là nguyện vọng 1).

6.2. Xét tuyển bằng điểm tổ hợp 03 môn trong học bạ THPT: flệ

Bảng quy định tồ hợp môn xét tuyển và môn chính:

untitled3

Xét tuyển kết quả học tập trong học bạ THTP:

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm trung bình chung điểm của 03 môn trong 04 học kỳ năm lớp 11 và 12 trong học bạ THPT mà thí sinh đã lựa chọn theo tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển cộng với điêĩĩi ưu tiên theo C[uy định và được tính như saui

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

Cách tính điểm trung bình chung môn học (TBM) của 04 học kỳ như sau:

+ TBM1- TBM2; TBM3: Là điểm trung bình chung của 04 học kỳ của môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển bằng học bạ THPT (Bao gồm học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1, 2 năm lớp 2)

+ TBM=(TBM _HKI Lớp 11 + TBM HKII lớp 11 + TBM HKI lớp 12 + TBM_ HKII Lớp 12)/4. (Hướng dẫn cách tính điểm theo ví dụ tại phụ lục 2)

+ Điểm TBM và điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân {tính theo thang

điểm 10).

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Điều kiện xét trúng tuyển:

– Điểm xét tuyển (Chưa tính điểm ưu tiên) = (TBM 1 + TBM 2 + TBM 3) > 18 điểm.

– Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn): Là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo theo từng đợt xét tuyển của năm tuyển sinh.

– Cách thức xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng xét tuyển và điểm xét tuyển của thí sinh sẽ lập danh sách theo thứ tự thí sinh có điểm xét tuyển từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính ưu tiên theo thứ tự như sau:

Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn Hóa của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 cao hơn.
Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bàng nhau, và có tổng điểm trung bình chung môn Hóa bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn ngoại ngữ của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 THPT cao hơn.
– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với đại học, điểm trúng tuyển bàng hình thức xét học bạ được tính là kết quả trúng tuyển của vòng sơ tuyên (vòng 1).

7. Tồ chức tuyển sinh năm 2018:

7.1. Hồ sơ ĐKXT và lịch tổ chức xét tuyển sinh theo phương thức xét điểm tổ hợp môn thi THPT Quốc gia.

cu HỒ sơĐKXT: Hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tuyển đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển kết quả tổ họp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THTP Quốc gia (Phiếu đãng kỷ xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo),

b. TỔ chức xét tuyển đợt 1

Hồ sơ ĐKXT thựohiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tuyển đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển kết quả tổ họp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THTP Quốc gia (Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hình thức đăng ký: Thí sinh đồng thời đăng ký dự thi THPT Quốc gia và đăng ký xét tuyển đại học bằng Phiếu ĐKXT theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương tại các điểm nhận hồ sơ ĐKXT (Trường THPT) từ ngày 01/4/2018 đến 20/4/2018.

Nhà trường công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trang thông tin điện tử của trường (Website: bmtu.edu.vn) trước ngày 19/7/2018.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ 19/7/2018 đến 17h00 ngày 26/7/2018;

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 19/7/2018 đến 17h00 ngày 28/7/2018;

Hội Đồng tuyển sinh (HĐTS) tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm tổ họp môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia theo cách thức tại mục 2.6. 1.

Hội Đồng tuyển sinh công bố kết quả xét tuyển trước 17h00 ngày 06/8/2018. cẵ Xét tuyển các đợí bỗ sung. Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết, cụ thể về chỉ tiêu, điều kiện và thời gian nhận hồ sơ các đợt xét tuyển bổ sung sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học có nguyện vọng đăng ký xét tuyển các ngành tại trường căn cứ vào thồng báo xét tuyển bổ sung đế thực hiện đăng ký xét tuyển các đợt xét tuyển bổ sung tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột qua website: bmtu.edu.vn và nộp hồ sơ ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường.

7.2. Hồ SO’ ĐKXT và Lịch tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT:

a. Hồ sơĐKXTbằng hình thức xét điểm tổ hợp môn ừong học bạ THPT:

Hồ sơ ĐKXT đại học hệ chính quy:

Đơn đăng kỷ xét tựyển bằng hình thức xét điểm tổ hợp môn tròng học bạ THPT Theo mẫu cm Trường Đại học Buôn Ma Thuột (Thí sinh download mẫu đơn đăng kỷ xét tuyển từ Website: bmtu.ediLvn hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh trường ĐHBuôn Ma Thuật).

2. Bản sao học bạ THPT.

3. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu cỏ);

Sau khi có kết qùả xét tuyển thí sinh trúng tuyển nộp bổ sung Học bạ gốc và bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (Hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm

2018).

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy tham gia đãng ký dự tuyển cùng đợt với thí sinh xét tuyển đại học chính quy và lấy kết quả xét tuyển là kết quả vòng sơ tuyển, ngoài các hồ sơ như trên phải nộp bổ sung them các văn bản sau:

4. Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Dược.

5. Bảng điểm quá trình học tập trình độ trung cấp, cao đẳng ngành Dược.

b. Tổ chức xét tuyển:
Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT bằng học bạ THPT:

– Thí sinh ĐKXT nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng tuyển sinh của Trường đại học Buôn Ma Thuột.

– Gửi hồ sơ ĐKXT bằng chuyển fax nhanh qua đường bưu điện.

Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bằng phương thức xét điểm tổ hợp trong học bạ THPT:

– Xét tuyển Đợt 1: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ trước năm 2017 trở về trướcề + Nhận hồ sơ: Từ ngày 15/03/2018 đến 20/04/2018.

– Xét tuyển đợt 2: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2018 trở về trướcẳ + Nhận hồ sơ: Từ ngày 25/04/2018 đến 25/06/2018.

– Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 26/06/2017 đến 10/07/2018.

– Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 11/07/2017 đến 25/07/2018.

– Xét tuyển đợt 5: Nhận hồ sơ từ ngày 26/07/2017 đến 10/08/2018.

Hội Đồng tuyển sinh (HĐTS) tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm tổ họp môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia theo cách thức tại mục 2.6.2.

Hội Đồng tuyển sinh công bố kết quả xét tuyển 01 ngày sau thời gian kết thúc nhận hồ sơ của từng đợt tuyển sinh.

c. Địa điểm thu nhận hồ sơĐKXT: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Buôn Ma Thuột Địa chỉ Số 298 Hà Huy Tập, p. Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk,

ĐT 0262 3986 688 – 0262 3959 300 – Website: bmtu.edu.vn.

8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018; Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển, thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng theo quy địỊìh hiện hànhẵ

9. Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ ĐKXT (Theo Quy định tại Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ban hành theo Thông tư số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 27 tháng 03 năm 2015)

10. Học phí:

– Ngành Y đa khoa: 15.000Ế000 đồng/học kỳ (01 năm học gồm 02 học kỳ).

– Ngành Dược học: 13.900.000 đồng/học kỳ (01 năm học gồm 02 học kỳ).

* Học phí không tăng trong toàn khóa học

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm 2018:

Căn cứ vào kết quả xét tuyển và số thí sinh trúng tuyển nhập học và chỉ tiêu tuyển sinh của các đợt xét tuyển chính thức (Chi tiết tại mục 2.7.2), Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể thông tin tuyển sinh đối với các đợt bổ sung tiếp theo nếu có.

Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học có nguyện vọng đăng ký xét tuyển các ngành tại trường căn cứ vào thông báo xét tuyển bổ sung để thực hiện đăng ký xét tuyển các đợt xét tuyển bổ sung tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*